سامانه فرش و تابلو فرش ایران
سامانه فرش و تابلو فرش ایران
نشانی کامل :
آذربایجان شرقی
تبریز
سردرود خیابان باغبان
تابلو فرش سیدشریفی
کد پستی ۵۳۶۱۸۴۱۸۸۴
تلفن تماس :
۰۴۱۳۴۲۰۱۵۳۷
۰۹۱۴۴۱۹۹۰۴۵
پست الکترونیک :
seyedsharifi@yahoo.com